สไลด์ประกอบการสอนทั้งหมด

รายการสไลด์ประกอบการสอนทั้งหมด จำนวน 3 บทเรียน ดังนี้

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

(Electromagnetic)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : สไลด์ประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ปรมินทร์ วงษ์เจริญ

ปรมินทร์ วงษ์เจริญ

อาจารย์ (lecturer)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น

(Introduction to Information and Communication Technology)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : สไลด์ประกอบการสอน
หมวดหมู่ : พื้นฐานคอมพิวเตอร์

Tobthong Chancharoen

Tobthong Chancharoen

อาจารย์ (lecturer)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่

(Information Technology for Modern Life)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : สไลด์ประกอบการสอน
หมวดหมู่ : พื้นฐานคอมพิวเตอร์

Tobthong Chancharoen

Tobthong Chancharoen

อาจารย์ (lecturer)