ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

เข้าสู่ระบบด้วย FACEBOOK