บทเรียนออนไลน์ทั้งหมด

รายการบทเรียนออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 13 บทเรียน ดังนี้

จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน

(Ethics for Development)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

ET_CENTER RBRU

ET_CENTER RBRU

พนักงาน (Employee)

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(The King for Sustainable Development)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

ET_CENTER RBRU

ET_CENTER RBRU

พนักงาน (Employee)

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

(Application program for statistics and research)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : บทเรียนออนไลน์
หมวดหมู่ : การใช้งานโปรแกรมประยุกต์

Busaya Pratoomyos

Emtry Group

การเขียนโปรแกรมเว็บ

(Web Programming)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา

(Graphic for Advertising)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : นิเทศศาสตร์

Samaseng Sama

Samaseng Sama

Emtry Group

การวิจัยทางธุรกิจกับงานบัญชี 3034104

(Research for Accounting)
เฉลี่ย 5.00
ประเภท : บทเรียนออนไลน์
หมวดหมู่ : ทั่วไป

linn  linn Watsoulinn

linn linn Watsoulinn

อาจารย์ (lecturer)

สัตววิทยา

(Zoology)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ดร.ชุตาภา คุณสุข

อาจารย์ (lecturer)

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

(Biology Laboratories 2)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ดร.ชุตาภา คุณสุข

อาจารย์ (lecturer)

พื้นฐานการเขียนแบบ

(Basic Drawing)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ออกแบบผลิตภันฑ์

เข็มชาติ เชยชม

เข็มชาติ เชยชม

อาจารย์ (lecturer)

สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม

(Industrial Hygiene)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์

เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์

อาจารย์ (lecturer)

การใช้งานระบบ RBRU Academy

(RBRU Academy)
เฉลี่ย 5.00
ประเภท : วีดีโอสาธิตการใช้งาน
หมวดหมู่ : การใช้งานโปรแกรมประยุกต์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

(Mobile Programming)
เฉลี่ย 3.67
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

(Communicative English)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

Mr.Richard Neil

Mr.Richard Neil

อาจารย์ (lecturer)