หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ

(Operating Systems)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์

Patikom Thongjing

ผู้บริหาร (Manager)

ทัศนศาสตร์

(Optics )
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : ฟิสิกส์

ชีวะ ทัศนา

ชีวะ ทัศนา

อาจารย์ (lecturer)

ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1

(Mathematical Physics 1)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : ฟิสิกส์

ชีวะ ทัศนา

ชีวะ ทัศนา

อาจารย์ (lecturer)

เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

(Development of Internet information)
เฉลี่ย 5.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ

(Fundamental of Geoinformatics)
เฉลี่ย 4.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : ภูมิสารสนเทศ

Tobthong Chancharoen

Tobthong Chancharoen

อาจารย์ (lecturer)

เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบปฏิบัติการ

(Operating System)
เฉลี่ย 3.50
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : พื้นฐานคอมพิวเตอร์

Patikom Thongjing

Patikom Thongjing

ผู้บริหาร (Manager)